*Z碼系統使用GRS67經緯度座標系統,與GPS或Google Earth使用WGS84經緯度座標系統略有不同,有需要可利用「Web版坐標轉換程式」進行座標轉換

檢索【 PL000000042647 】(地名:1 筆,群組:0 筆) :
京兆王寺(jīng zhào wáng sì)
引用網址


別名:
[正體中文]安定國寺(ān dìng guó sì),崇聖寺(chóng shèng sì)

規範碼:PL000000042647
規範碼短碼:PL42647
舊規範碼:CN0610125T04AA(僅供參考請勿使用)
地名分類:寺廟、佛塔、佛教文化地點
經緯度:緯度:34.0115經度:108.7391(估計值)  download KML   Map
行政區:中國-陝西省-西安市-戶縣
朝代:
註解:(原長安)大寺因爾成四伽藍。草堂本名即為一寺。草堂東常住寺。南京兆王寺。京兆後改安定國寺。安定國西為大乘寺。邊安定左天街東畔八隅大井。即舊大寺之東厨供三千僧之甘泉也。(T55n2149_p0251c20)
Occurs in:
T49n2034_p0075a23  歷代三寶紀
T50n2060_p0501c25  唐高僧傳: 釋靖嵩傳{ 京兆王寺 }
T50n2060_p0501c26  唐高僧傳: 釋靖嵩傳{ 崇聖寺 }
T50n2060_p0670c23  唐高僧傳: 釋法顯傳{ 京兆王寺 }
T55n2149_p0251c20  大唐內典錄問題回報(Feedback)