*Z碼系統使用GRS67經緯度座標系統,與GPS或Google Earth使用WGS84經緯度座標系統略有不同,有需要可利用「Web版坐標轉換程式」進行座標轉換

檢索【 PL000000048739 】(地名:1 筆,群組:0 筆) :
頓遜國(dùn xùn guó)
引用網址


別名:
[正體中文]典遜國(diǎn xùn guó),特納塞林(tè nà sài lín),丹那沙林(dān nà shā lín),德林達依(dé lín dá yī),崑崙國(kūn lún guó)
[英文]Tenasserim,Tanintharyi
[未知]Tanah Sari(Malay word)

規範碼:PL000000048739
規範碼短碼:PL48739
舊規範碼:MM0500000E01AA(僅供參考請勿使用)
地名分類:廣大之陸上人文地理區域
經緯度:緯度:14.083333經度:98.2(精確值)  download KML   Map
行政區:緬甸-德林達依省(Tanintharyi)
朝代:
註解:《唐書》曰:「頓遜國出霍香。挿枝便生,葉如都梁,以製衣。國有區機等花十餘種,冬夏不衰。日載十車貨之。其花燥更芬馥。赤米為粉,以傅身焉。」《南州異物志》曰:「頓遜去扶南三千餘里,本為别國。扶南先王范蔓,有勇略,討服之。今屬扶南。」竺芝《扶南記》曰:「頓遜國屬扶南國,主名崑崙國。」(淵四.太平御覽.卷788:2;https://zh.wikipedia.org/wiki/德林达依省,2020.12.05)
Occurs in:
T50n2061_p0712b18  宋高僧傳: 不空傳問題回報(Feedback)