*Z碼系統使用GRS67經緯度座標系統,與GPS或Google Earth使用WGS84經緯度座標系統略有不同,有需要可利用「Web版坐標轉換程式」進行座標轉換

檢索【 PL000000058223 】(地名:1 筆,群組:0 筆) :
大雄寺(dà xióng sì)
引用網址


別名:
[正體中文]法樂寺(fǎ lè sì),報國寺(bào guó sì),大雄教寺(dà xióng jiào sì),法藥寺(fǎ yào sì)

規範碼:PL000000058223
規範碼短碼:PL58223
地名分類:地點 ; 寺廟、佛塔、佛教文化地點
經緯度:緯度:29.7171經度:120.2274(估計值)  download KML   Map
行政區:中國-浙江省-紹興市-諸暨市
朝代:南梁
註解:在縣西一里城內長山(又名縣龍山、陶朱山)麓,吳赤烏建,梁普通六年大智禪師改法樂寺。㑹昌五年廢,大中二年重建,改報國寺。後改賜大雄寺。(淵四.會稽志.卷八:7;淵四.浙江通志.卷二百三十一:25;淵四.大清一統志,卷二百二十六:49;四部續.嘉慶一統志.紹興府一:42;諸暨縣志:1424)
Occurs in:
X77n1522_p0228a01  新修科分六學僧傳問題回報(Feedback)