*Z碼系統使用GRS67經緯度座標系統,與GPS或Google Earth使用WGS84經緯度座標系統略有不同,有需要可利用「Web版坐標轉換程式」進行座標轉換

檢索【 PL000000000323 】(地名:1 筆,群組:0 筆) :
京師(jīng shī)
引用網址


別名:
[正體中文]金臺(jīn tái),北京(běi jīng),燕京(yān jīng),順天府(shùn tiān fǔ),燕都(yān dū),北都(běi dū),大都(dà dū),行在(xíng zài),北直隸(běi zhí lì),北平承宣布政使司(běi píng chéng xuān bù zhèng shǐ sī),北平布政使司(běi píng bù zhèng shǐ sī),都下(dū xià),京(jīng),神京(shén jīng)

規範碼:PL000000000323
規範碼短碼:PL323
舊規範碼:CN0110102Z07AA(僅供參考請勿使用)
地名分類:中研院歷史地名
地名群組:薊遼;
經緯度:緯度:39.9306經度:116.3779(精確值)  download KML   Map
行政區:中國-北京市-市轄區-西城區
屬:京師
備註:(1368 ~ 1644)國都。
朝代:
註解:禹貢冀、兗、豫三州之域。……。永樂元年正月建北京於順天府,稱為行在。……。(永樂)十九年正月改北京為京師。……。正統六年十一月罷稱行在,定為京師。府八,直隸州二,屬州十七,縣一百一十六。北至宣府,東至遼海,南至東明,西至阜平。(明史.地理一:883;http://zh.wikipedia.org/zh-tw/北直隶,2012.10.23)
Occurs in:
T50n2062_p0905b13  釋融照
T50n2062_p0905b13  明高僧傳: 釋融照傳{ 京師 }
T50n2062_p0909b17  釋士璋
T50n2062_p0909b17  明高僧傳: 釋士璋傳{ 京師 }
T50n2062_p0911b03  明高僧傳: 釋應能傳{ 京師 }
T50n2062_p0911b07  明高僧傳: 釋應能傳{ 京 }
T50n2062_p0911c10  明高僧傳: 釋祖住傳{ 都下 }
T50n2062_p0912b12  釋真節
T50n2062_p0912b12  明高僧傳: 釋真節傳{ 京師 }
X77n1524_p0372c09  補續高僧傳: 西天國師傳{ 北京 }
........
g077p0177(九華山志 ) { 京 }
g081p0062(清涼山志) { 燕京 }
g081p0171(清涼山志) { 燕都 }
g081p0163(清涼山志) { 大都 }
g081p0149(清涼山志) { 京師 }
g062p0170(泉州開元寺志) { 京師 }
g086p0106(黃檗山誌) { 都 }
g084p0431(雞足山志) { 燕京 }
g084p0403(雞足山志) { 北京 }
g009p0274(普陀洛迦新志) { 燕京 }
........問題回報(Feedback)