*Z碼系統使用GRS67經緯度座標系統,與GPS或Google Earth使用WGS84經緯度座標系統略有不同,有需要可利用「Web版坐標轉換程式」進行座標轉換

檢索【 PL000000049232 】(地名:1 筆,群組:0 筆) :
健馱邏國(jiàn tuó luó guó)
引用網址


別名:
[正體中文]犍陀羅國,犍馱羅國,犍駄羅國,犍陀衛國,犍陀越,犍陀呵,健陀羅,健陀邏,健馱羅,犍陀,揵陀,乾陀婆那,乹陁婆那,軋陁婆那,乾陀羅,乾陀越,乾陀衛,業波羅,業波國,香遍國(xiāng biàn guó),香行國,香淨國,香風國,香林國(xiāng lín guó),香地國,香潔國(xiāng jié guó),妙香國,持地國,健馱邏國,罽賓(jì bīn),揵陀囉國,建陀羅,建陀羅,乾陀,小月氏(xiǎo yuè zhī),月氏國(yuè zhī guó),健馱羅國
[梵文 (羅馬轉寫)]Gandhāra,Gāndhāra,Gandha-vati,Gopāla,Gandhavat
[巴利文 (羅馬轉寫)]Gandhāra,Gāndhāra
[英文]Gandhara
[日本語]ガンダーラ

規範碼:PL000000049232
規範碼短碼:PL49232
舊規範碼:PKNWPS000E01AA(僅供參考請勿使用)
地名分類:廣大之陸上人文地理區域
經緯度:緯度:34經度:71.5(精確值)  download KML   Map
行政區:巴基斯坦-西北邊境(North-WestFrontier)-Peshawar
朝代:
註解:古代印度十六大國之一。是阿富汗東部和巴基斯坦西北部的一個古國,位喀布爾河(Kabul)下游南方,五河流域之北的白沙瓦(Peshawar)和拉瓦爾品第(Rawalpindi)地區。故王城布路沙布邏(Purusapura)在今巴基斯坦喀布爾河南白沙瓦的西北。公元4世紀初,嚈噠(Hephthalites)王(多邏摩那)侵略印度,滅健馱邏。 (T51n2087_p0879b23;西域註:232;佛光:5522;佛百:4745.2;http://zh.wikipedia.org/zh-tw/健馱邏國 http://zh.wikipedia.org/罽賓http://jiten.biglobe.ne.jp/j/c9/e9/c9/e396b0a986ec2770f71bbbf252450805.htm,2011.12.01)
Occurs in:
T50n2059_p0330b07  梁高僧傳: 鳩摩羅什傳{ 罽賓 }
T50n2059_p0330b21  梁高僧傳: 鳩摩羅什傳
T50n2059_p0333a14  梁高僧傳: 弗若多羅傳{ 罽賓 }
T50n2059_p0333b03  梁高僧傳: 曇摩流支傳{ 罽賓 }
T50n2059_p0333b21  梁高僧傳: 卑摩羅叉傳{ 罽賓 }
T50n2059_p0333c16  梁高僧傳: 佛陀耶舍傳{ 罽賓 }
T50n2059_p0334c08  梁高僧傳: 佛馱跋陀羅傳{ 罽賓 }
T50n2059_p0336a11  梁高僧傳: 曇無讖傳{ 罽賓 }
T50n2059_p0338c12  梁高僧傳: 釋曇無竭傳
T50n2059_p0339a03  梁高僧傳: 佛馱什傳{ 罽賓 }
........
g008p0314(重修普陀山志) { 月氏 }
g017p0133(玉岑山慧因高麗華嚴教寺志) { 罽賓 }
g081p0104(清涼山志) { 罽賓 }問題回報(Feedback)